{block:PermalinkPage}
{block:PermalinkPage} {block:Posts}{block:Text}
{block:Title}

{Title}

{/block:Title}
{Body}
{/block:Text}{block:Photo}
{PhotoAlt} {block:IndexPage}
{LikeButton size="18" color="White"}
{ReblogButton size="18" color="White"}
{block:ifShowPhotoCaption} {block:Caption}
{Caption}
{/block:Caption} {/block:ifShowPhotoCaption} {/block:IndexPage} {/block:Photo}{block:Panorama}
{LinkOpenTag} {PhotoAlt} {LinkCloseTag}{block:Caption}
{Caption}
{/block:Caption} {/block:Panorama}{block:Photoset}
{block:IndexPage}
{block:Photos} {/block:Photos}
{/block:IndexPage} {block:ifShowPhotoCaption} {block:IndexPage} {block:Caption}
{Caption}
{/block:Caption} {/block:IndexPage} {/block:ifShowPhotoCaption} {block:PermalinkPage} {Photoset-500} {/block:PermalinkPage} {/block:Photoset}{block:Quote}
"{Quote}"
{block:Source}
{Source}
{/block:Source} {/block:Quote}{block:Link}
{block:Description}
{Description}
{/block:Description} {/block:Link}{block:Chat}
{block:Title}

{Title}

{/block:Title}
{block:Lines}
 • {block:Label} {Label} {/block:Label}{Line}
 • {/block:Lines}
  {/block:Chat}{block:Video}
  {block:IndexPage}
  {Video-250}
  {/block:IndexPage} {block:PermalinkPage}
  {Video-500}
  {/block:PermalinkPage} {block:IndexPage} {block:Caption}
  {Caption}
  {/block:Caption} {/block:IndexPage} {/block:Video}{block:Audio}
  {block:AlbumArt} {/block:AlbumArt}
  {block:Artist} {Artist} {/block:Artist} {block:TrackName} {TrackName} {/block:TrackName}
  {block:AlbumArt} {/block:AlbumArt}
  {block:Artist} {Artist} {/block:Artist} {block:TrackName}
  {TrackName} {/block:TrackName}
  {AudioPlayerBlack}
  {block:IndexPage} {block:Caption}
  {Caption}
  {/block:Caption} {/block:IndexPage} {/block:Audio}{block:Answer}
  {Asker} asked:
  {Question}
  {Answer}
  {/block:Answer} {block:IndexPage}
  {NoteCountWithLabel}
  {LikeButton size="16" color="Black"}
  {ReblogButton size="16" color="Black"}
  {/block:IndexPage}
  {block:PermalinkPage} {block:Date} {block:RebloggedFrom}
  Reblogged from: {ReblogParentName}
  {block:ContentSource} {/block:ContentSource}
  {/block:RebloggedFrom}
  {DayOfMonthWithZero}.{MonthNumberWithZero}.{ShortYear}
  {NoteCountWithLabel}
  {block:Caption}
  {/block:Caption} {Caption} {block:Caption}
  {/block:Caption} {block:HasTags}
   {block:Tags}
  • #{Tag}
  • {/block:Tags}
  {/block:HasTags} {PostNotes}
  {/block:Date} {block:PermalinkPage} {/block:Posts} {block:ifNotInfiniteScroll} {block:NextPage}
  Next Page »
  {/block:NextPage} {block:PreviousPage}
  « Previous Page
  {/block:PreviousPage} {/block:ifNotInfiniteScroll}
  {block:IndexPage} {/block:IndexPage}
  lemon head
  lemon head
  +
  +
  +
  +
  fuck me
  +
  +
  +
  arijuana:

this definitely needs to go around again
  +
  +
  +
   
  +
  +
  +
  +
  +